Hållbara inköp

Parks and Resorts gör löpande inköp for cirka 800 miljoner kronor om året. I syfte att säkerställa hållbara och högkvalitativa inköp utvecklar vi ständigt vår inköps- och upphandlingsprocess. Bakom alla inköp ska det finnas ett aktiv beslut, med andra ord agerar vi inte på slentrian eller för att vi alltid har gjort på ett visst sätt. Det innebär att inköpen ska:

▶ Möta Parks and Resorts behov och mål

▶ Följa gällande lagstiftning och interna regelverk

▶ Följa vår uppförandekod (se nedan)

▶ Ha rätt kvalitet för situation och ändamål

▶ Genomföras kostnadseffektivt

Samarbetet med vara leverantörer ska kännetecknas av full uppriktighet samt ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet och hållbarhet är viktiga faktorer vid val av leverantör.

 

Uppförandekod

Parks and Resorts uppförandekod ska säkerställa att vi och våra samarbetspartners och leverantörer arbetar efter samma riktlinjer avseende anti-korruption, miljö, etik och arbetsförhållanden. Från vår affärsidé är steget inte långt till mänskliga rättigheter och omtanke om människors säkerhet och hälsa. Vi stödjer och respekterar nationella och internationella regelverk om mänskliga rättigheter, som ILO, och är medlemmar i FN:s Global Compact där fokus är att uppmuntra mångfald och motverka trakasserier och diskriminering.

Vi ser att risken för kränkningar är störst i leverantörsledet, och för att motverka detta har vi en ständig dialog med våra leverantörer eftersom vi tror på att relation och samarbete är vägen till transparens, och vi arbetar bara med leverantörer som delar våra värderingar. Våra leverantörer skriver under uppförandekoden där frågorna ovan berörs. Vi har även implementerat ett verktyg för att kunna följa upp och utvärdera hur uppförandekoden efterlevs samt genomföra en riskanalys av våra leverantörer och inköp.